INSERT into fault_log (FaultId,FaultLevel,notes,time) VALUES (3,1,'',1553113723)Can't open file: 'fault_log.MYD'. (errno: 145) Lit-Net - Content Reader
Lit-Net Logo
events | reviews | groups | links | about ] [ Login | sign-up ]
Search for an event, author or keyword:
  Home : Publishing : MASIBUYELE EMBO MAAFRIKA!!!

Please complete the Lit-Net Questionnaire


Showcase
Archive
Beyond
Bham Poet Laureate
Birmingham Eye
Competitions
Festivals
Handy Hints
Libraries
Lit-Net Little Read
News
Opportunities
Poetry
Publishing
Reading
Script
Storytelling
Words & Health
Writing
Museums Libraries Archives West Midlands Arts Council of England Valid HTML 4.01
 

MASIBUYELE EMBO MAAFRIKA!!!

MASIBUYEL’ EMBO!!!

Lathwas’ ihlobo, afukama amafu, Nantso nemithi iqhayisa ngobuhle bayo iziintlobo ngee ntlobo. Eli yayili xesha elalifudula lixatyiswe kanobom ngoobaw’ omkhulu, Kubo lalinentsigiselo ebanzi ngapandle koku veza imiqolo neengcondo.
Kwezinyangana zimbalwa zidlulileyo umba wamaxabis’ okutya anyuka mihla nezolo uthande ukubilisi ibunzi kuma Afrika amaninzi isingakumbi kubahlali base zilalini ababehleli bengabantu abangazelanga yintlutha kwangaphambili. Bekwalambela nakwi cala lenkozo.
Kunjalo nje liyinyani elithi indlala emaphandleni asinto intsha. Kodwa nokuba kunjalo kudala kwakuthi kwakusondela elixesha, kwakuzala uchulumanco, kusithiwa wagwetywa ndlala ndini. Kwaku xhonywa iidyokhwe koo phopho benkabi, kurhuqwe amakhuba nezikofolo kubhekwe emasimini, kugxothwe ikati eziko. Namhlanj’ isizwe sika ntu sibhuqwa yindlala zibe iintsimi zona zilel’ uqaqaqa.
Imbalela isenokuba yenye yezizathu esibangela ukukhalalwa kwelisiko. Kodwa yona impucuko itshotsh’ entla. Isizwe sikaXhosa siphucuke gqitha ukuba singaboph’ iinkabi kuyolinywa. Zon’ iintombi zingophuk’ iinzipho ngamagaba. Ib’ indlala imbulala umntu omnyama silibele yimpucuko sinjalo.
Mweth’ nalihlobo lithwasa, makhe siqule singathe. Silungiselela ukuyokuvusa iintsimi zakowethu. Urhulumente noko kudala esenza iinzame zokuphuhlisa abantu. Ndihlab’ ikwhelo kuni nonke mzi kaPhalo, ndisithi “masibuyeleni embo, nantsi iindlala ibomvu”. Kuye kuthiwe ke into entle iyabukelwa makhe nathi sibukele nankuya umzekelo omhle eQamata. Ndiyanqanda mzi kaXhosa ndithi hayi bo masinga phucuki gqitha side siphucukele neziqu zethu.Ibhalwe ngu:
Ayanda Zono.
© 2001; Ayanda Zono
 
 
 

events | reviews | groups | links | about ] [ Login | sign-up ]
Lit-Net is managed by MLA West Midlands, with support from library authorities throughout the region, and funding from Arts Council England.
All works are © their respective authors. All rights reserved. This site is © 2001 West Midlands Arts Council

2.1
Post-Action Screen: reader. Action:
Session: 3jxJsFnxqC5ZBkhr
user_id=